ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ยกกระบัตร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256319,04611,11014,175---------44,331
2562---8571,8132,8002,0815,6112,0093,57016,7219,46044,922
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   89,253
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี