หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
    - โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
    - บทบาทหน้าที่ของแต่ละกองงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - Facebook อบต.ยกกระบัตร
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - Facebook อบต.ยกกระบัตร
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    - Facebook อบต.ยกกระบัตร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - ท่านสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ Facebook อบต.ยกกระบัตร
    - กระดานสนทนา
  o9 Social network
    - Facebook อบต.ยกกระบัตร
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน เรื่องต่าง ๆ
    - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่, ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้,ข้อมูลจำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - แบบสำรวจความพึงพอใจ
  o17 E-Service
    - แบบสำรวจความพึงพอใจ
    - แบบคำขอใช้ห้องประชุม
    - link 3
    - link 4
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ในรอบ 6 เดือน ในเดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม 2563
    - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - link 1
    - link 2
    - link 3
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    - link 1
    - link 2
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - link 1
    - link 2
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
    - แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - กระดานสนทนา
    - ประชาชนสามารถแจ้งได้ทางกล่องข้อความ และหน้าเพจ Facebook
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - Facebook
    - แบบสอบถามความพึงพอใจ
    - กระดานสนทนา
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - ตัวอย่าง การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 1
    - ตัวอย่าง การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 2
    - ตัวอย่าง การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 3
    - ประชาคม
    กิจการสภา
 
  (1)     2   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-597-100
LINK ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-597-100 โทรสาร : 055-597-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
จำนวนผู้เข้าชม 625,663 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10