หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - link 1
    - link 2
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
    - ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
    - คู่มือสวัสดิการพนักงาน
    - คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
    - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
    - คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ยกกระบัตร
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือประชาชน
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.ยกกระบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยกกระบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  o17 E-Service
    - แบบคำร้องแจ้งการขอรับบริการทางออนไลน์
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค. 63 - เดือน มี.ค 64)
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - ผลจัดซื้อจัดจ้าง (ให้เลือกรายการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ)
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    - ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
    - ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
    - ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    - ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - ผลจัดซื้อจัดจ้าง (หน้าที่ 5) ให้เลือกรายการประกาศ รายงานผลารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ อบต.ยกกระบัตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนกลยุทธ์ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (ปี2564-2566)
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนกลยุทธ์ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
    - แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
    - ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งสาวนราชการ วิธีบริหารราชการ และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้า ศพด.ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562
    - ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พ.ศ.2558
    - ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
    - ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงทาทางวินัย
    - กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. 2562
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
    - รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ประกาศ มาตรการข้อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
    - ประกาศ มาตรการข้อจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ร้องเรียนทุจริต
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - รายงานผล เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  (1)     2   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-597-100
LINK ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-597-100 โทรสาร : 055-597-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
จำนวนผู้เข้าชม 5,594,049 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10