ท่านต้องการให้ อบต.ยกกระบัตร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
28.57%
ระบบคมนาคม ( 3 )
42.86%
ระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
14.29%
การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
14.29%